Barcode

Trang chủ | Giải pháp

Barcode là giải pháp quản lý, lưu trữ và truyền tải thông tin thông qua mã vạch (1D, 2D) được dán trên bề mặt của sản phẩm, hàng hóa,… (gọi chung là tài sản). Người dùng dễ dàng quản lý được mọi thông tin của tài sản (loại hàng, lot, xuất, nhập, tồn,…) thông qua mã vạch, máy quét và phần mềm.